Print

De grondslag

In de statuten staat in artikel 2 het volgende over de grondslag vermeld:
1. De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel de bevordering van het basisonderwijs in Boxtel en omgeving. De stichting beoogt onderwijs te doen geven op katholieke of oecumenische grondslag. Voor wat betreft de katholieke scholen voor primair onderwijs beoogt zij onderwijs te geven op katholieke grondslag. Zij handelt daarbij volgens de algemene regelingen voor het katholiek onderwijs, welke in het gezamenlijk overleg van de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld, alsmede volgens het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs.
2. Voor wat de oecumenische scholen voor primair onderwijs betreft beoogt de stichting onderwijs te geven op interconfessionele grondslag. Zij gaat daarbij uit van de christelijke beginselen met als richtsnoer het Evangelie van Jezus Christus zoals het tot ons komt vanuit de Bijbel en door de kerken wordt uitgedragen.
De wijze waarop inhoud wordt gegeven aan deze grondslag, is verwoord in de beleidskader ‘levensbeschouwelijke identiteit’ van november 1999.