Print

De dagelijkse leiding

In de statuten van de stichting is het formele juridische kader vastgelegd.
Het College van Bestuur bestuurt de Stichting en de onder de Stichting resorterende scholen met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde reglementen, alsmede met inachtneming van de op de Stichting, en de onder de Stichting ressorterende scholen van toepassing zijnde, wettelijke voorschriften en op basis daarvan vastgestelde regelingen.
Het College van Bestuur wordt in onze stichting aangeduid met "directeur-bestuurder".

In de Reglementen van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betreffende organen nader beschreven.

In het managementstatuut is/zijn:
- bevoegdheden en mandaten van directeuren vastgelegd;
- spelregeles van het management beschreven;
- hooflijnen van het te voeren beleid beschreven;
- de gedragscode voor leidinggevende opgenomen.

Het gestelde in het managementstatuut laat onverlet hetgeen in de Statuten, de Reglementen van het College van Bestuur en Raad van Toezicht Ún het Toetsingskader is geregeld.
Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen genoemde documenten en dit managementstatuut, prevaleert het gestelde in de bovengenoemde documenten.